ZNP nie jest podmiotem obowiązanym – wyrok NSA

NSA w wyroku z dnia 21.10.2016 r. ( I OSK 433/15)uchylił wyrok WSA w Krakowie (sygn. II SAB/Kr 181/14) i stwierdził: ,,Skoro sam ustawodawca w art. 4 ust. logo2 u.d.i.p. zindywidualizował grupę organizacji związkowych, to podmioty te – w świetle art. 4 u.d.i.p.. – nie mogły być zakwalifikowane do kategorii podmiotów wskazanych w ustępie 1 tegoż artykułu, czyli do: władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Związek Nauczycielstwa Polskiego (a tym samym jego […] Okręg) nie mógł być przy tym traktowany także jako “reprezentatywna organizacja związkowa”, o której mowa w art. 4 ust.2 u.d.i.p.”.

Dalej czytamy: ,,W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż 300 000 członków będących pracownikami;

2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego a tym bardziej jego okręg, nie działa w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Związek Nauczycielstwa Polskiego, w tym jego okręg, nie należy zatem do kategorii wymienionej w art. 4 ust. 2 u.d.i.p., gdyż nie jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu powołanego przepisu. Powyższe prowadzi więc do wniosku, że adresat żądania G. G. nie był podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Z tego zatem powodu nie można było twierdzić, że Zarządu Okręgu […] w K. ZNP pozostawał w bezczynności w udzieleniu stronie informacji publicznej. – w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym niezasadnym też było obciążanie go obowiązkiem udzielenia żądanej we wniosku informacji.”.