UDIP a ustawa lustracyjna.

logo-ipn-z-nazwa-1600x1200WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 27.10.2016 r. (sygn. II SAB/Sz 123/16) kontrolował proces realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: ,,współpracy osoby pełniącej funkcję dziekana Wydział z organami bezpieczeństwa państwa i przekazywania informacji tymże organom o swoich współpracownikach”.

WSA stwierdził: ,,Ustawami regulującymi w sposób odmienny zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi są m.in. ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz.1388), tzw. ustawa lustracyjna oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) (…)”

Jak wynika z przywołanych regulacji wymienione akty prawne w sposób całkowicie odmienny od ogólnych zasad dostępu do informacji publicznej, kompleksowo i w całości regulują procedurę udostępniania informacji, w tym również takich które mają charakter informacji publicznych a objętych żądaniem skarżącego i stanowią lex specialis wobec u.d.i.p. Tym samym udostępnienie informacji na zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem skarżącego nie mogło być zrealizowane, a wniosek ten mógł być rozpoznany wyłącznie według reguł wskazanych w ustawie lustracyjnej i w ustawie o IPN“.