Testy egzaminacyjne z/z diagnostyki lab. nie są informacją publiczną.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6.10.2017 r. (II SA/Wa 454/17)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego, wnioskodawca wniósł ,,do Centrum Egzaminów Medycznych (dalej: CEM) wniosek o udostępnienie w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej “treści testów i pytań testowych PESDL oraz zadań egzaminów ustnych i praktycznych PESDL przeprowadzonych w latach 2014, 2015 i 2016″. Wnioskodawca zwrócił się o przesłanie żądanych materiałów na podany adres poczty elektronicznej”.


Zgodnie z art. 30w ust. 4-5 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27.7.2001 r. (t.j. z 9.12.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 2245):

ust. 4. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PESDL lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem.
ust. 5. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

 

WSA w wyroku z dnia 6.10.2017 r. (II SA/Wa 454/17)  stwierdził: ,,Treść powyższego przepisu jest stanowcza i jednoznaczna. Reguluje ona jedyny tryb udostępniania testów jak i pytań egzaminacyjnych dla przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Jest to wyłączy sposób udostępniania (porównaj treści ust. 6 przepisu oraz wydane na jego podstawie zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania książeczek zadań testowych i komputerowych kart odpowiedzi oraz wzoru protokołu udostępniania.)Trafnie zatem organy obu instancji argumentowały, iż z uwagi na treść art. 30w ust.5, testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych nie mogą zostać skarżącemu Stowarzyszeniu […] udostępnione na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, albowiem zastosowanie w przepisie art. 30w ust. 5 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej sformułowania “nie podlegają udostepnieniu” uniemożliwiają stosowanie do tego udostepnienia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zaś na podstawie przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, zasady udostępniania wskazane w ust. 6 przepisy nie dotyczą skarżącego Stowarzyszenia.

Norma art. 30w ust. 5 ustawy wyłącza stosowanie w tej sprawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem wyłącza przewidziany w niej cały tryb dostępu jak i stosowanie przewidzianych w tej ustawie zasad odmowy dostępu do informacji, w tym również sposobu procedowania w tej materii – art. 16 ustawy.

Treść przepisu art. 30w ustawy o diagnostyce laboratoryjnej stanowi (jak trafnie zauważyły to organy obu instancji) lex specialis do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Istnienie tego rodzaju przepisów zostało przewidziane w art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ratio legis art. 30w ust. 5 i ust. 6 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej ma swoje uzasadnienie w specyfice wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej. Jest to dziedzina wiedzy posiadająca bardzo dużo wąskich specjalizacji. Test jak i pytania egzaminacyjne mają sprawdzać wiedzę teoretyczną. W tym celu tworzy się bazę testów i pytań egzaminacyjnych. Z uwagi na bardzo dużo wąskich specjalizacji liczba pytań testowych i zadań egzaminacyjnych dla z każdej z tych specjalizacji musi być ograniczona i pytania oraz zadania te musza się powtarzać. Nie sposób tu tworzyć tak dużych baz różnego rodzaju testów, wykluczających powtórzenia, jak np. podczas egzaminów adwokackich czy radcowski. Dlatego w ust. 4 omawianego przepisu ustanowiono, iż testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PESDL lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem”.