RADNY a przetworzenie. Ważny wyrok NSA !!

NSA w wyroku z dnia 6 września 2016 r. (sygn. I OSK 660/16) zajmował się statusem radnego z punktu widzenia dostępu d informacji przetworzonej. NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu (link), oraz poprzedzające go decyzje I i II instancji (Burmistrza Miasta Kamienna Góra i SKO w Jeleniej Górze). NSA stwierdził fundamentalną rzecz, która wydaje się, że w znacznym stopniu będzie w stanie odmienić postrzeganie zjawiska przetworzenia:

,,NSA stwierdza tym samym, że zapewnienie radnemu jednostki samorządu terytorialnego dostępu do informacji przetworzonej bezpośrednio potrzebnej w celu wykonywania mandatu radnego jest szczególnie istotne dla interesu publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 udip. W rezultacie uzyskanie przez radnego jednostki samorządu terytorialnego informacji przetworzonej, która przedmiotowo bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem przez niego mandatu radnego, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 udip.”.

Warto jednak zwrócić uwagę na dalsze uzasadnienie wyroku: ,,Należy zauważyć, że powyższe nie oznacza, iż radny jednostki samorządu terytorialnego ex lege posiada łatwiejszy dostęp do informacji publicznej niż inne osoby, gdyż o tym, czy uzyska daną informację przetworzoną nie decyduje sam jego status, lecz przedmiot żądanej informacji – tj. czy jest ona mu potrzebna w celu realizacji funkcji radnego. Przykładowo zatem radny nie uzyska informacji przetworzonej w swojej prywatnej sprawie czy w sprawie publicznej, jednak niedotyczącej jednostki samorządu terytorialnego, której jest radnym”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski: Krótko – oby więcej tak zdroworozsądkowych wyroków, które trafnie wskazują na istotę pojęcia przetworzenia, i wskazują,że zjawisko to zawsze wymaga indywidualnego podejścia do sprawy, gdyż każda sytuacja może okazać się inna, z punktu widzenia konfiguracji elementów prawnofaktycznych.