Jawność pytań z sesji.

Czy powinny być jawne pytania w egzaminach pisemnych na uniwersytecie publicznym w danej sesji na danym wydziale?
W sprawie tej kontroli dokonywał WSA w Szczecinie wyrok z dnia 29.09.2016 r. sygn. II SAB/Sz 82/16. 

Wprawdzie Sąd się nie wypowiedział co do istoty  – czy to powinno być jawne, niemniej bardzo ciekawe jest samo zadane pytanie. Czy w trybie ustawy o dostępie powinno się ujawniać wszystkie pytania z egzaminów pisemnych na danych wydziale uczelni wyższej? Sprawa nie jest taka oczywista. Bo, że mamy do czynienia z informacja publiczną, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Oczywiście, że tak – to są informacje publiczne. Ale czy powinny być jawne dla każdego?

A być może fakt, że uczelnia jest zakładem administracyjnym o pewnej ograniczoności korzystania z jej usług – co do zasady użytkownicy tego zakładu – studenci (co do zasady podkreślam), to czyt aby ten fakt nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z regulacją szczególna mająca pierwszeństwo? Sprawa wcale nie jest taka błaha.

Czy autonomia programowa, autonomia organizacyjna Uczelni jako takich może tu mieć znaczenie?