Jawność protokołu z konkursu na stanowisko woj. konserwatora ochrony zabytków.

WSA w Olsztynie kontrolując proces realizacji prawa do informacji, w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r.  (sygn.II SAB/Ol 98/16) , uznał skargę wnioskodawcy za zasadną, w sprawie w której wnioskodawca żądał udostępnienia: ,,protokołu wraz z załącznikami w formie elektronicznej z konkursu na stanowisko W-M Konserwatora Zabytków w Olsztynie”.

Podmiot zobowiązany twierdził: ,,że stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega informacja publiczna o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, co wskazuje że informacje na temat zatrudnienia w organach administracji mają charakter informacji publicznej. Jednakże co do zakresu udostępnienia takich informacji ustawa o dostępie do informacji publicznej odsyła do regulacji szczególnych. Podniesiono, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. Przy czym zgodnie z art. 681 Kodeksu pracy powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu. Wyjaśniono, że stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zostało objęte ustawą o służbie cywilnej, która reguluje zagadnienia dostępu do informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia, a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie zawiera jakichkolwiek regulacji tej materii. Skoro zatem przepisy odrębne nie określają zakresu informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków podlegających udostępnieniu, to informacje żądane przez wnioskodawcę nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publiczne”.


WSA stwierdził: ,,stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków związane jest z wykonywaniem zadań publicznych, co wynika wprost z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta rzeczywiście nie zawiera uregulowań dotyczących naboru kandydatów. Skoro jednak został przeprowadzony konkurs, to w ocenie Sądu protokół z tego konkursu stanowi informację publiczną“. ,,Przepis art. 6 ust. 3 lit g) u.d.i.p. za informację publiczną uznaje wszelkie informacje wskazane w przepisach odrębnych związane bezpośrednio z naborem na wolne stanowiska, a nie tylko te, które w odrębnych przepisach za takie informacje wprost są uznawane. Nie można pominąć bowiem faktu, że przepis art. 6 u.d.i.p. zawiera otwarty katalog informacji podlegających udostępnieniu jako informacje publiczne i nie można wykluczyć, że dana informacja będzie stanowiła informację publiczną wskazaną w jednym, kilku lub żadnym z wymienionych w tym przepisie punktów”.

,,Istotne do oceny czy dana informacja stanowi informację publiczną ma dokonane na wstępie ustalenie, że dotyczy ona zadań publicznych podmiotów, które te zadania wykonują i korzystają w tym zakresie z publicznych pieniędzy. Stanowisko wyrażone w tym wyroku podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2016r. (sygn. akt I OSK 1281/15), oddalając skargę kasacyjną i wskazując, że informacje z naboru na stanowisko związane z pełnieniem funkcji publicznej są informacją publiczną, pozwalają bowiem zweryfikować wynikającą z art. 60 Konstytucji zasadę równego dostępu do służby publicznej“.