Jawność nagród w MPEC

groszeWSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 lipca 2016 r. (sygn. II SA/Kr 286/16) rozpatrywał skargę na decyzje odmowne co do ujawnienia przez MPEC ,,informacji publicznej w zakresie wysokości nagród przyznanych w roku 2011, 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek) w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  poprzez podanie stanowiska, komórki organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody”.

WSA uchylił decyzje jednak nie z powodu negatywnego wyniku kontroli procesu realizacji prawa do informacji, lecz przede wszystkim ze względu na fakt nie przeprowadzenia postępowania naprawczego w trybie art. 64 par. 2 k.p.a. Skoro została wydana decyzja wniosek powinien być przez wnioskodawce podpisany odręcznie lub przy pomocy podpisu elektronicznego.

Co zaś samej jawności nagród/wynagrodzeń sprawa jest oczywista. Polecam lekturę wyroku TK o sygnaturze K 17/05. Najpierw ustalamy czy i kto pełni funkcje publiczną, i dopiero potem rozstrzygamy o jawności tych wynagrodzeń/nagród.