Jawność nagród – c.d.

groszeWSA w Poznaniu w wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r. (sygn. IV SA/Po 477/16) ,mimo, iż uchylił kasacyjną decyzję SKO wobec decyzji Prezydenta odmawiającej ujawnienia wysokości nagród wszystkich pracowników urzędu, potwierdza, iż sposób argumentacji Prezydenta Miasta co do zasady był właściwy. W wyroku czytamy: ,,Sąd jako prawidłowe ocenił stanowisko Prezydenta Miasta, iż w trybie dostępu do informacji publicznej udostępnieniu podlega tylko taka informacja, która dotyczy funkcjonariuszy publicznych oraz ewentualnie osób, które wyraziły na to zgodę. Akceptując stanowiska skarżącego Stowarzyszenia związane z potrzebą szerokiej kontroli wydatkowania finansów publicznych należy mieć jednak na uwadze jednocześnie inne chronione prawem wartości takie jak ochrona życia prywatnego. Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej ochronie takiej zgodnie z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. podlegają osoby niebędące funkcjonariuszami publicznymi. W ocenie Sądu brak jest podstaw do zaakceptowania stanowiska skarżącego Stowarzyszenia zmierzającego do zróżnicowania ochrony tego prawa w zakresie wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród mających charakter uznaniowy”.

Podobny w swym wymiarze jest wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2016 r. (sygn. II SAB/Łd 171/16) w którym czytamy m.in.: ,,co do zasady informacją publiczną jest kwota wydawana ze środków publicznych na utrzymanie danego etatu w danym podmiocie, a nie kwota wynagrodzenia wypłacanego konkretnej osobie. Udostępnienie informacji publicznej polega bowiem z reguły na ujawnieniu wysokości wynagrodzenia wypłacanego na określonym stanowisku, bez wskazywania danych osobowych konkretnej osoby. Co istotne ochrona prywatności osoby fizycznej jest wyłączona, jeśli chodzi osoby pełniące funkcje publiczne i jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.).”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski: W pełni popieram taki właśnie sposób pojmowania granic jawności. Zachęcam do zapoznania się z innymi wyrokami, które wyraźnie wskazują na fakt, że warunkiem wstępnym jest uznanie, iż dana osoba jest osobą pełniącą funkcję publiczną. LINK  A takie założenia nie można odnieść do wszystkich zatrudnionych w UM