Dane kontrolerów PINB

WSA w Osztynie w wyroku z dnia 29.11.2018 r. (II SAB/Ol 89/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego wnioskodwca otrzymał od podmiotu obowiązanego, w tym przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dane z kontroli przeprowadzanej na konkretnych działkach, ale z anonimizacją danych osób przeprowadzajacych kontrolę w imieniu PINB.


WSA w Olsztynie słusznie uznał skargę za zasadną, i orzekł m.in.: ,, PINB nie był uprawniony do zanonimizowania danych dotyczących inspektorów przeprowadzających kontrolę udokumentowaną w przesłanych protokołach. Słusznie w tym zakresie podnosi skarżący, iż taka informacja nie powinna być zanonimizowana. (…)  nie może budzić wątpliwości, że inspektorzy zatrudnieni w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wykonujący czynności kontrolne (…) wykonywali czynność w zakresie działania organu administracji publicznej, wobec czego w stosunku do takich osób, wbrew stanowisku organu nie znajduje zastosowania regulacja wynikająca z art. 5 ust. 2 u.d.i.p., która ogranicza możliwość udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. (…) W tej sprawie inspektorzy przeprowadzający czynności kontrolne w oparciu o zapisy ustawy Prawo budowalne wykonywali je, jako osoby mające związek z pełnieniem funkcji publicznych. Zatem ochrona z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. im nie przysługuje”.