Wszystkie umowy są Informacją publiczną!

WSA w Warszawie w dniu 30 maja 2017 r. (sygn. II SAB/Wa 10/17) rozpatrywał skargę na I Prezesa Sn w zakresie min. żądania udostępnienia ,,w zakresie kopii wszystkich umów zawartych przez Sąd Najwyższy w sierpniu 2016 roku po dokonaniu “zasłonięcia” w zakresie adresu zamieszkania oraz numeru PESEL, lecz z zachowaniem imion i nazwisk wykonawców oraz nazw przedsiębiorców”.

WSA uznał skargę częściowo za zasadną, i w uzasadnieniu przypomniał bardzo ważną kwestię:

,,Nie do zaakceptowania jest pogląd organu, że udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają tylko te umowy cywilnoprawne, do których zastosowanie ma ustawa – Prawo o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 139 ust. 3 tej ustawy, umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane w trybie tej ustawy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Jednakże nie można w tej sytuacji, a contrario do powyższego przepisu uznać, że skoro ustawa ta ustanawia zasadę jawności dla umów, których wartość przekracza 14 000 euro i przewiduje ich udostępnianie na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, to do umów o mniejszej wartości wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ze względu na doniosłość umów zawieranych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych ustawodawca zapisem art. 139 ust. 3 poszerzył dostęp do umów zawieranych w trybie tej ustawy. Jawność umów w sprawach zamówień publicznych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej wyłącza możliwość odmowy ich udostępnienia z powołaniem się na którąkolwiek z tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia umów w sprawach zamówień publicznych, gdyż są one jawne (vide: wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r. sygn. akt I OSK 2215/11). Nie do przyjęcia jest więc stanowisko organu, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania do udostępniania umów zawartych poza trybem zamówień publicznych“.