Rodzinne Ogrody Działkowe są podmiotami zobowiązanymi

pap_ogrodki_dzialkowe_388WSA w Łodzi w wyroku z dnia 8 sierpnia 2016 r. (syn. II SAB/Łd 40/16  oraz dwa pozostałe o sygnaturze 41/16 i 42/16) orzekł: ,,Dokonując oceny czy ROD jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w trybie u.d.i.p. należy dostrzec regulację art. 17 u.r.o.d., który stanowi, iż stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Wspomniana dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.r.o.d. (czyli tworzeniem warunków dla rozwoju ROD), i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD (art. 17 ust. 2 u.r.o.d.). Przepisy ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych (art. 17 ust. 3 u.r.o.d.).

W świetle powyższego należy przyjąć, że Polski Związek Działkowców oraz Rodzinne Ogrody Działkowe są podmiotami dysponującym majątkiem publicznym i należą do kręgu podmiotów objętych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w ich posiadaniu. Przedstawiony pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie (por. np. wyrok Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Krakowie z dnia 26 listopada 2002 roku, sygn. akt: II SAB/Kr 69/02, publ. ONSA 2003/4/145), które skład orzekający w sprawie niniejszej podziela czyniąc własnym stanowiskiem w sprawie”.