Organizacja związkowa ma oczywiście pełne prawo do informacji w trybie UDIP.

WSA w Opolu w wyroku z dnia 21.12.2018 r. (II SAB/Op 87/18) /na dzień 15 .4.2019 r. orzeczenie jest prawomocne/ kontrolowął proces realizacji prawa do infomracji, i uznał skargę organizacji związkowej za zasadną, jednocześnie orzekając o rażącej bezczynności Rektora uczelni.


To co istotne, i rzadko podnoszone w orzecznoctwie sądowym to czy organnizacja związkowa mieści się w katalogu ,,każdy” wymienionym w at. 2 ust.. 1 UDIP. WSA stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że tak.

W wyroku WSA czytamy m.in.: ,, skarżący, jako organizacja pracownicza, jest uprawniony na gruncie przepisów udip do żądania od podmiotu zobowiązanego udostępnienia informacji, która ma charakter informacji publicznej.(…) powyższe uprawnienie jest odrębne i niezależne od uprawnień przysługujących związkowi zawodowemu w zakresie dostępu do informacji na gruncie przepisów ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.). Przepis art. 28 tej ustawy regulując obowiązek udostępniania informacji związkom zawodowym określa odmienne zasady i tryb tego dostępu, w stosunku do trybu przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji na podstawie wskazanego przepisu jest wyłącznie pracodawca, a udostępniana przez niego informacja nie jest kwalifikowana jako informacja publiczna i nie musi dotyczyć spraw publicznych. Koniecznym warunkiem jej udostępnienia jest też jej niezbędność do prowadzenia działalności związkowej. Oznacza to, że inne są przesłanki oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępniania informacji na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych. Przewidziany w tym przepisie tryb jest niezależny od tego, jaki został zagwarantowany w ustawie regulującej dostęp do informacji publicznej”.

Zob.  równiez II SAb/Op 87/18