Kto jest osobą pełniącą funkcje publiczne?

wagaWSA w Olsztynie w wyroku z dnia 22.09.2016 r., (II SA/Ol829/16poczynił ciekawe, odnoszące się szeroko do wypowiedzi innych składów orzekających WSA, NSA i TK rozważania, kto w praktyce instytucji samorządowej jakim jest urząd miasta, pełni funkcję publiczną. Wszystko to w kontekście żądania Wnioskodawcy by w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnić: ,,listę imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”. 

WSA orzekł m.in.: ,,Sąd w składzie rozpoznającym tę sprawę nie ma wątpliwości, że nie jest trafne stanowisko wyrażone w zaskarżonych decyzjach, iż osobami pełniącymi funkcje publiczne oraz mającymi związek z pełnieniem takich funkcji są jedynie wskazani konkretnie pracownicy tj. Wiceprezydenci Miasta, Skarbnik Miasta, Zastępca Skarbnika Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektorzy Departamentów, Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, Miejski Rzecznik Konsumentów, Audytor Wewnętrzny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta, natomiast wszyscy pozostali pracownicy samorządowi nie pełnią takich funkcji publicznych. Z przekazanych akt tej sprawy nie wynika aby organy przed wydaniem rozstrzygnięcia dokonały analizy zakresu obowiązków każdej konkretnej osoby pod względem oceny wykonywanej przez nią pracy a więc oceny czy w określonym zakresie nie wykonuje ona jednak funkcji publicznej i nie chodzi tutaj jedynie o zawężenie tych uprawnień do wydawania decyzji z upoważnienia organu”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski: Od dawna powtarzam, że każdy urząd administracji publicznej musi sam we własnym zakresie dokonać analizy osób zatrudnionych , pod kątem pełnienia czy też nie pełnienia funkcji publicznej. Ustawodawca tego nie dokona za urzędy. Niektóre urzędy informują na swoich stronach BIP, kto spośród zatrudnionych w urzędzie pełni funkcje publiczne a kto nie. N.P: Urząd Miasta w Łomży – link. Jest to zadanie, które czeka wszystkie podmioty zobowiązane wymienione w art. 61 Konstytucji ust. 1. Szczególnie niejednoznaczne będą tu sytuacje w których mamy do czynienia z podmiotami nie będącymi klasycznymi organami administracji realizującymi tzw. administrację świadczącą np: samorządy zawodowe, gospodarcze. Podmioty same muszą dokonać tej oceny, i poddać to ewentualnie kontroli WSA w razie wpłynięcia skargi.