Kogo pytamy? Urząd czy Burmistrza??

WSA w Łodzi  w wyroku z dnia 10.10.2018 r. (II SAB/Łd  105/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrcił się dro meilową do Burmistrza o udostępnienie okeślonych dokumentów. Wniosek został skierowany dp Urzędu Miasta.

WSA w wyroku stwierdził, aczkolwiek rzecz oczywista, niemniej jednak warto ją przytoczyć, gdyż rzadko kiedy tak wyraźnie ta kwestia jest artykułowana w orzecznictwie sądowym.


W wyroku WSA w Łodzi z dnia 10.10.2018 r. (II SAB/Łd  105/18) czytamy m.in.: ,,Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do Urzędu Miasta w B., a nie wprost do Burmistrza. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 u.s.g. burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta, którego jest kierownikiem, a więc urząd miasta jest jedynie aparatem pomocniczym jego organu wykonawczego. Wszelkie wnioski kierowane na adres urzędu miasta winny być zatem rozpatrzone przez organ wykonawczy, a więc Burmistrza Miasta B. Przy rozpoznawaniu skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest również istotny wewnętrzny podział czynności oraz to, jakiemu pracownikowi Burmistrz zlecił załatwienie sprawy związanej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, bowiem ewentualne zarzuty, dotyczące bezczynności w tym zakresie zawsze będą kierowane pod adresem Burmistrza. Z tych względów wniosek pełnomocnika organu o odrzuceniu skargi z uwagi na brak zdolności sądowej Urzędu Miasta B. należy uznać za całkowicie bezzasadny. Niezależnie od tego wskazać wypada, że ani kierowane żądanie udostępnienia informacji ani skarga nie rodziła dla organu wątpliwości co do jego właściwości – każdorazowo stanowisko w sprawie zajmował Burmistrz B.”.