Głos rozsądku ze Szczecina

14606_mini_200x200WSA w Szczecinie orzekł w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. II SAB/Sz 56/16):

,,Warunkiem powstania po stronie organu obowiązku rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego w trybie art.10 u.d.i.p. jest bowiem skuteczne doręczenie tego wniosku organowi. (…) Również wnioskodawcę obciążają pewne obowiązki związane z realizacją wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w szczególności takim obowiązkiem jest dbałość o ustalenie prawidłowego adresu podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, a także doręczenie wniosku organowi, dopiero bowiem od momentu doręczenia wniosku materializuje się obowiązek jego rozpatrzenia i od tego momentu biegnie termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. Skoro strona skarżąca wybrała złożenie wniosku pocztą elektroniczną, to powinna również zadbać o to, aby wniosek został doręczony, w szczególności sposobem upewnienia się, że adresat wniosek otrzymał mogło być telefoniczne potwierdzenie jego wpływu, ale także wysłanie wniosku z opcją otrzymania raportu doręczenia..”