Dyrektor L.O. – art. 16 czy 17?

WSA w Gliwicach w wyroku z 23 lutego 2017 r. (orzeczenie nieprawomocne na dzień 27.04.2017) kontrolował proces realizacji prawa do informacji,  w którym związki zawodowe wystąpiły do dyrektora Liceum o ,,przesłanie wykazu nauczycieli zatrudnionych w Liceum wraz z informacją o przyznanych im dodatkach motywacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 w formie wydruku imiennej listy na podany adres. Jednocześnie wskazano, że wniosek dotyczy osób realizujących zadania publiczne oraz sposobu podziału środków publicznych, a zatem jest informacją publiczną”.


Dyrektor LO wystosował pismo, które zdaniem WSA należało uznać za spełniające wymogi decyzji. JAk czytamy w wyroku: ,,w sytuacji, gdy pismo nie jest nazwane decyzją, to jest nią w istocie wówczas, jeżeli zawiera co najmniej oznaczenie organu, oznaczenie adresata aktu, rozstrzygnięcie w sprawie oraz podpis organu lub upoważnionego pracownika organu, gdyż wówczas spełnia ono podstawowe, niezbędne warunki decyzji wymienione w art. 107 § 1 k.p.a. (por. np. postanowienie NSA z dnia 21 marca 2002 r. sygn. akt II SA 2213/01, Lex nr 157973)”.


WSA stwierdził: ,,Wobec powyższego pismo Dyrektora należało uznać za decyzję, o jakiej mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. Wprawdzie nie zostało w nim zawarte pouczenie o przysługujących wnioskodawcy środkach zaskarżenia, to jednak brak takiego pouczenia nie dyskwalifikuje go jako decyzji, stanowić natomiast będzie wystarczającą podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia. W niniejszej sprawie, zgodnie z art. 17 ust. 2 u.d.i.p., środkiem zaskarżenia jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy czym wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni licząc od dnia, kiedy skarżąca dowiedziała się, że środek taki jej przysługuje (a więc od dnia doręczenia skarżącej nin. uzasadnienia wyroku) z jednoczesnym dopełnieniem czynności, dla której jest określony termin. Zatem wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia należy jednocześnie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero wówczas po rozpoznaniu złożonego środka zaskarżenia i wydaniu decyzji otworzy się droga do zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego”.


komentarz dr Piotr Sitniewski: w wyroku NSA z dnia 25 lutego 2014 r. (I OSK 248/12) czytamy: ,,dyrektor szkoły publicznej jest organem władzy publicznej, bowiem realizuje zadania publiczne związane z realizacją prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, a nadto uprawniony jest do działania w formie władczej w stosunku do uczniów np. poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów. Stąd nie znajduje zastosowania wobec tego organu art.17 ust. 2 u.d.i.p”.