Dyrektor L.O. – art. 16 czy 17?

WSA w Gliwicach w wyroku z 23 lutego 2017 r. (orzeczenie nieprawomocne na dzień 27.04.2017) kontrolował proces realizacji prawa do informacji,  w którym związki zawodowe wystąpiły do dyrektora Liceum o ,,przesłanie wykazu nauczycieli zatrudnionych w Liceum wraz z informacją o przyznanych im dodatkach motywacyjnych w […]

Pełna jawność wszystkich wynagrodzeń?

WSA  w Warszawie (wyrok jest prawomocny) w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r.  ( sygn. II SAB/Wa 349/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca wniósł do wójta o udostępnienie ,,informacji publicznej, w postaci wysokości aktualnych wynagrodzeń wszystkich pracowników Urzędu Gminy […]

Materiały szkoleniowe nie są informacją publiczną.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. II SAB/Go 6/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w którym wnioskodawca wystapił do MIasta o udostępnienie informacji ,,w postaci materiałów szkoleniowych, przygotowanych przez zleceniobiorcę (zleceniobiorców) lub wykonawcę (wykonawców) w związku […]